ترافیک

 • نام بسته مدت حجم قیمت(ريال)
  پنج گیگابایت ترافیک افزایشی بدون محدودیت 5 گیگابایت 130.000
  ده گیگابایت ترافیک افزایشی بدون محدودیت 10 گیگابایت 240.000
  بیست و پنج گیگابایت ترافیک افزایشی بدون محدودیت 25 گیگابایت 550.000
  شصت گیگابایت ترافیک افزایشی بدون محدودیت 60 گیگابایت 1.200.000
  صد گیگابایت ترافیک افزایشی بدون محدودیت 100 گیگابایت 1.700.000
   
   
  نام بسته مدت حجم قیمت(ريال)
  بمبک - ترافیک نامحدود یک ساعته یک ساعته نامحدود 49.000
  بمبک - ترافیک نامحدود سه ساعته سه ساعته نامحدود 99.000
  • ترافیک بسته های افزایشی برای مصرف داخلی با ضریب 1/2 محاسبه می شود.