ترافیک adsl

 • نام بسته مدت ترافیک قیمت(ريال) سریال فرآیند
  یک گیگابایت ترافیک افزایشی بدون محدودیت 1 گیگابایت 20.000 522670
  سه گیگابایت ترافیک افزایشی بدون محدودیت 3 گیگابایت 60.000 522670
  پنج گیگابایت ترافیک افزایشی بدون محدودیت 5 گیگابایت 100.000 522670
  پانزده گیگابایت ترافیک افزایشی بدون محدودیت 15 گیگابایت 300.000 522670
  بیست گیگابایت ترافیک افزایشی بدون محدودیت 20 گیگابایت 400.000 522670
  پنجاه گیگابایت ترافیک افزایشی بدون محدودیت 50 گیگابایت 950.000 522670
  صد گیگابایت ترافیک افزایشی بدون محدودیت 100 گیگابایت 1.800.000 522670