ترافیک adsl

 • نام بسته مدت ترافیک قیمت(ريال)
  یک گیگابایت ترافیک افزایشی بدون محدودیت 1 گیگابایت 20.000
  سه گیگابایت ترافیک افزایشی بدون محدودیت 3 گیگابایت 60.000
  پنج گیگابایت ترافیک افزایشی بدون محدودیت 5 گیگابایت 100.000
  پانزده گیگابایت ترافیک افزایشی بدون محدودیت 15 گیگابایت 300.000
  بیست گیگابایت ترافیک افزایشی بدون محدودیت 20 گیگابایت 400.000
  پنجاه گیگابایت ترافیک افزایشی بدون محدودیت 50 گیگابایت 950.000
  صد گیگابایت ترافیک افزایشی بدون محدودیت 100 گیگابایت 1.800.000