ترافیک adsl

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

ترافیک adsl

نام بستهمدتترافیکقیمت(ريال)سریال فرآیند
یک گیگابایت ترافیک افزایشیبدون محدودیت1 گیگابایت20.000522670
سه گیگابایت ترافیک افزایشیبدون محدودیت3 گیگابایت60.000522670
پنج گیگابایت ترافیک افزایشیبدون محدودیت5 گیگابایت100.000522670
پانزده گیگابایت ترافیک افزایشیبدون محدودیت15 گیگابایت300.000522670
بیست گیگابایت ترافیک افزایشیبدون محدودیت20 گیگابایت400.000522670
پنجاه گیگابایت ترافیک افزایشیبدون محدودیت50 گیگابایت950.000522670
صد گیگابایت ترافیک افزایشیبدون محدودیت100 گیگابایت1.800.000522670
دسترسی سریع