پیرو همکاری صورت گرفته بین شرکت مبناتلکام و آفرینک مشترکین مبنا تلکام می توانند در هفته ی کودک از تاریخ 15 تا 20 مهر با 50 درصد تخفیف اشتراک آفرینک را خریداری کنند