ADSL2+
TD-LTE
Dedicated Bandwidth
DataCenter
15331533
۰۲۱۹۱۲۱۲۱۲۱02191212121

مسابقه ی اینستاگرامی #چیک_چیک

در این مسابقه از مخاطب خواسته می شود تا عکس کودکان خود را از طریق دایرکت اینستاگرام برای پیج مبناتلکام ارسال کنند و بر اساس قوانین مشخص شده در زمان مقرر به بهترین عکس جوایزی تعلق می گیرد.

Read more

اعلام برندگان مسابقه ی اینستاگرامی #چیک_چیک

مسابقه اینستاگرامی #چیک_چیک که از تاریخ 16 مهر 1397 به مناسبت روز کودک در پیج اینستاگرام مبنا تلکام آغاز شد و تا تاریخ 30 مهر 1397 در پیج رسمی چیک_چیک ادامه داشت به پایان رسید.

Read more