سرویس های نامحدود TD-LTE

 •  
  chervonunlimit

  نامحدود واقعی
  بدون نیاز به خرید
  حجم اضافه

   
  chervonunlimit

  سرعت خارق العاده
  تا 40 مگابیت بر ثانیه

   
  chervonunlimit

  پشتیبانی 24 ساعته
  در 7 روز هفته

   
  chervonunlimit

  نصب و
  راه اندازی سریع

  chervonunlimit

  بدون نیاز
  به خط تلفن

  سرویس اینترنت TD-LTE مبناتلکام

  بـا سـرویس مبناتلـکام کاربـران می تواننـد اینترنتـی در سـطح اسـتاندارد جهانـی در خانـه خود داشـته باشـند و بـدون نگرانـی از تمام شـدن حجـم اینترنـت خـود ویدیوهـای طولانـی را بـا کیفیـت بـالا مشـاهده کننـد. بـدون خریـد حجـم اضافـه، از بازی هـای آنلاین، شـبکه های اجتماعـی، وب گـردی و همـه ی سـرویس های اینترنتـی لـذت ببرنـد. بـا سـرعت بـالای ایـن سـرویس، آن هـا می تواننـد بـا دوسـتان و اعضـای خانـواده ی خـود بـا کیفیـت بسـیار بـالا و بـدون افـت سـرعت، به طـور همزمـان از اینترنـت اسـتفاده کننـد و با آسودگی خاطر دسترسی آن را با سایرین به اشتراک بگذارند. کاربران نامحدود بودن حجم ترافیک و سرعت خارق العاده را با سرویس اینترنت خانگی مبناتلکام تجربه خواهند کرد.

  مراحل خرید سرویس

  •  
    
    
   طرح هـای مـا سـاده و شـفاف هسـتند و انتخـاب سـرویس مناسـب بـرای شـما بسـیار راحـت خواهـد بـود. ایـن مرحلـه از طریق تکمیل فرم در وب سایت و یا تماس با شماره تلفن 1533 صورت می پذیرد.
  •  
    
    
   فراینـد امکان سـنجی بسـیار آسـان و تحویـل سـرویس بـه شـما بسـیار سـریع خواهـد بـود. ایـن کار توسـط کارشناسـان خبره مبناتلکام به بهترین نحو انجام خواهد شد.
  •  
   در ایـن مرحلـه بـا ارائـه مـدارک مـورد نیـاز کـه پیش تـر بـه شـما اعـلام می شـود سـرویس خـود را تحویـل گرفتـه و پس از پرداخت هزینه از اینترنت نامحدود با سرعت خارق العاده لذت ببرید.

  تعرفه ی سرویس های نامحدود TD-LTE

  یک ساله دو ساله
  3،990،000 تومان 5،490،000 تومان
  • هزینه نصب و راه اندازی در تهران مبلغ 60 هزار تومان می باشد.
  • با توجه به این که مودم Indoorبرای مشترک تخصیص داده می شود، نیازی به هیچ تجهیز مازاد (Access Point و ...) نمی باشد.
  • مالیات بر ارزش افزوده به قیمت های فوق اضافه می گردد.

  مودم

  بـه علـت اسـتفاده از بانـد فرکانسـی مناسـب در TD-LTE و قابلیـت نفوذپذیری مناسـب، این شـرکت از مـودم های Indoor اسـتفاده مـی کند.یکـی از مزایـای مـودم هـای Indoor مبناتلـکام ایـن اسـت که نیـاز به هیچ گونـه تجهیزات مـازاد جهـت اسـتفاده از اینترنت به صورت وایرلس ندارد.

  modem

  جزئیات نحوه ی استفاده

  ایـن سـرویس در سراسـر کشـور بـه مشـتریان مبناتلـکام ارائـه مـی گـردد. میـزان سـرعت دریافتـی مشـتریان بسـته بـه شـرایط محیطی و فنی حداکثر 40 مگابیت خواهد بود.