دعوت از تامین کنندگان و پیمانکاران داخلی جهت تامین تجهیزات و خدمات فنی مهندسی و مشاوره طبق مصوبه شماره 163 کمیسیون تنظیم مقررات ابلاغی