زمان مطالعه: < 1 دقیقه

مناقصه ساخت،حمل و نصب يك باب سوله فلزی

شرايط مناقصه

شركت گسترش ارتباطات مبنا در نظر دارد ساخت چند باب سوله فلزی با ابعاد مختلف در چند فاز با مجموع وزنی حدود
١٠٠٠ تن به شرح نقشه و مشخصات جهت احداث در منطقه ويژه اقتصادی پيام واقع در مهرشهر كرج را از طريق مناقصه
عمومی از سازندگانی كه دارای سابقه كافی در اين زمينه باشند واگذار نمايد.